نظرسنجی مشتری

  مجتمع خدمات حقوقی ویلودل از طریق لیگال اید آنتاریو تأمین مالی می شودبرای کمک های حقوقی رایگان

                                            به افراد  جامعه محلی ما

      ما می خواهیم نظرات شما را در مورد خدماتی که ارائه می دهیم بشنویم

از طریق این نظرسنجی می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم خدمات خود را بهبود ببخشیم

 

شما موظف به تکمیل این نظرسنجی نیستید

1. چقدر از خدمات ما راضی بودید؟ 
2. آیا دوباره از خدمات ما استفاده خواهید کرد

  بابت اتمام این نظرسنجی متشکریم